Legislația de stare civilă

Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata 2012
Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 339 din 18 mai 2012 

Republicata in temeiul art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 694 din 30 septembrie 2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 61/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 din 18 aprilie 2012, dandu-se textelor o noua numerotare. 
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de sare civila a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 743 din 2 noiembrie 2009 si, ulterior, a mai fost modificata si completata prin:
 • Legea nr. 236/2010 pentru modificarea alin. (5) al art. 44 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 831 din 13 decembrie 2010;
 • Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 271/2011 pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 873 din 12 decembrie 2011;
 • Legea nr. 272/2011 pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 873 din 12 decembrie 2011. 


  Capitolul I - Dispozitii generale


  Sectiunea 1 - Actele de stare civila si persoanele care le intocmesc


  Art. 1
  Actele de stare civila sunt inscrisuri autentice prin care se dovedeste nasterea, casatoria sau decesul unei persoane. Acestea se intocmesc in interesul statului si al persoanei si servesc la cunoasterea numarului si structurii populatiei, a situatiei demografice, la apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor. 

  Art. 2
  (1) Actele de nastere, de casatorie si de deces se intocmesc in registre de stare civila, in doua exemplare, ambele originale, si se completeaza manual, cu cerneala speciala de culoare neagra. 
  (2) De la daa asigurarii infrastructurii informatice necesare, al doilea exemplar al actelor de stare civila, precum si mentiunile ulterioare vor fi intocmite in format electronic. 

  Art. 3
  (1) Atributiile de stare civila se indeplinesc de consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, de serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, in unitatile administrativ-teritoriale unde acestea sunt constituite, precum si de ofiterii de stare civila din cadrul primariilor unitatilor administrativ-teritoriale in care nu functioneaza servicii publice comunitare locale de evidenta a persoanelor. 
  (2) Sunt ofiteri de stare civila: 
  a) primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor; 
  b) sefii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare de cariera ale Romaniei; 
  c) comandantii de nave si aeronave; 
  d) ofiterii de stare civila desemnati prin ordin al ministrului apararii nationale sau, dupa caz, al ministrului administratiei si internelor, potrivit prevederilor art. 7 alin. (7).
   

  (3) Primarii si sefii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare de cariera ale Romaniei pot delega sau retrage, dupa caz, exercitarea atributiilor de ofiter de stare civila viceprimarului, secretarului unitatii administrativ-teritoriale sau altor functionari publici din aparatul propriu cu competenta in acest domeniu, respectiv agentului dipl.omatic care indeplineste functii consulare sau unuia dintre functionarii consulari. 
  (4) Ofiterul de stare civila nu poate intocmi acte de stare civila cand este parte sau declarant. In asemenea cazuri, el va delega o alta persoana, in conditiile legii. 

  Art. 4
  (1) Cetatenii straini care au domiciliul sau se afla temporar in Romania pot cere inregistrarea actelor si faptelor de stare civila in aceleasi conditii ca si cetatenii romani. 
  (2) Persoanele fara cetatenie sunt obligate sa solicite inregistrarea actelor si faptelor de stare civila la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, la primaria competenta. 
  (3) Cetatenii straini pot cere, iar persoanele fara cetatenie sunt obligate sa solicite inscrierea de mentiuni pe actele de stare civila intocmite in registrele de stare civila romane. 
  (4) Daca un cetatean strain s-a casatorit sau a decedat pe teritoriul Romaniei, ofiterul de stare civila care a intocmit actul va trimite, in termen de 5 zile de la inregistrare, un extras de pe actul respectiv organului competent al Ministerului Administratiei si Internelor, care il va transmite misiunii diplomatice sau oficiului consular al tarii respective acreditate in Romania, potrivit obligatiilor izvorate din tratate, acorduri sau conventii la care Romania este parte sau pe baza de reciprocitate. 

  Art. 5
  (1) Inregistrarea actelor si faptelor de stare civila si inscrierea mentiunilor se fac la cedrere, pe baza declaratiei persoanei obligate la aceasta, sau din oficiu, in conditiile prevazute de prezenta lege. 
  (2) Numele de familie si prenumele se scriu asa cum rezulta din actele de identitate, din certificatele de stare civila si din alte inscrisuri prezentate de declarant sau primite de la autoritatile prevazute de lege. 
  (3) Intocmirea actelor de stare civila, precum si inscrierea mentiunilor se fac in limba romana, folosindu-se alfabetul latin. 

  Art. 6
  (1) Ofiterul de stare civila este obligat sa verifice realitatea continutului declaratiei si concordanta acesteia cu actele de identitate, certificatele de stare civila si cu celelalte inscrisuri prezentate de declarant. 
  (2) Actul de stare civila, intocmit in temeiul declaratiei, se semneaza de catre ofiterul de stare civila si de catre declarant. 
  (3) In cazul in care declarantul nu poate semna, ofiterul de stare civila mentioneaza aceasta pe actul de stare civila, pe care il semneaza. 
  (4) Este interzis sa se faca stersaturi, razuiri, prescurtari si adaugiri in actele de stare civila. 

  Art. 7
  (1) Daca nasterea sau decesul are loc in tren, pe o nava sau aeronava, ori intr-un alt mijloc de transport in timpul calatoriei pe teritoriul Romaniei, intocmirea actului de stare civila se face la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor al locului de coborare sau de debarcare ori, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale pe a carei raza are loc coborarea sau debarcarea. 
  (2) In cazul in care nasterea, casatoria sau decesul are loc pe o nava, in timpul unei calatorii in afara apelor teritoriale romane, evenimentul se inregistreaza in jurnalul de bord de catre comandantul navei. 
  (3) Comandantul navei poate incheia casatorii numai intre persoane de cetatenie romana. El poate aproba, pentru motive temeinice, reducerea termenului prevazut la art. 27 alin. (1). 
  (4) Daca nasterea sau decesul are loc pe o aeronava, in timpul unei calatorii in afara teritoriului Romaniei, evenimentul se inregistreaza de comandantul aeronavei in carnetul de drum. 
  (5) Inregistrarile facute in jurnalul de bord sau in carnetul de drum, potrivit alin. (2) si (4), vor cuprinde toate datele necesare intocmirii actului de stare civila, precum si semnaturile cerute de lege, ele facand dovada evenimentului pana la intocmirea actului in conditiile prevazute de alin. (6). 
  (6) Comandantul navei sau al aeronavei elibereaza persoanelor indreptatite o dovada cu privire la inregistrarea facuta, iar la sosirea in tara inainteaza prin capitania portului, respectiv prin comandantul aeroportului, un extras de pe jurnalul de bord sau de pe carnetul de drum, la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor al sectorului 1 al municipiului Bucuresti, care va intocmi actul de stare civila. 
  (7) In caz de mobilizare, razboi, participare a fortelor armate la misiuni in afara teritoriului statului roman, Ministerul Apararii Nationale sau, dupa caz, Ministerul Administratiei si Internelor, pentru efectivele proprii, desemneaza ofiterii de stare civila care inregistreaza actele si faptele de stare civila ale militarilor, ale personalului civil, precum si ale altor categorii de participanti si le comunica serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, ofiterului de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale competente. 

  Art. 8
  (1) Orice modificare intervenita in statutul civil al unei persoane, fie ca urmare a intocmirii unui act de stare civila, fie dispusa printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila ori printr-un act administrativ, se comunica din oficiu, in termen de 10 zile, serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, ofiterului de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale care a intocmit actul de nastere, de casatorie sau de deces al persoanei la care aceasta modificare se refera, in vederea inscrierii mentiunilor corespunzatoare. 
  (2) Daca modificarea a fost dispusa printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila sau prin orice alt inscris prevazut de lege, aceasta se comunica din oficiu, in termenul prevazut la alin. (1). 
  (3) Inscrierea in actele de stare civila, pe baza documentelor prevazute la alin. (1), a mentiunilor referitoare la modificarea intervenita in statutul civil se poate face si la cererea persoanei interesate. 

  Art. 9
  In cazul in care ofiterul de stare civila refuza sa intocmeasca un act sau sa inscrie o mentiune ce intra in atributiile sale, persoana nemultumita poate sesiza judecatoria in raza careia domiciliaza. 

  Art. 10
  (1) Pe baza actelor de stare civila se elibereaza certificatele de nastere si de casatorie ale titularilor sau reprezentantilor legali ai acestora, iar certificatele de deces, membrilor familiei sau altor persoane indreptatite. Certificatele de stare civila se pot elibera si altor persoane imputernicite prin procura speciala. In certificatele de stare civila nu vor fi preluate titlurile de noblete, chiar daca au fost inscrise in unele acte de stare civila. 
  (2) In cazul in care certificatul de stare civila nu a fost eliberat la data intocmirii actului, eliberarea acestuia se face la cererea scrisa a persoanei indreptatite. 
  (3) Cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare registrul de stare civila sau de la domiciliul ori resedinta petitionarului. In cazul in care registrul de stare civila nu se afla in pastrarea autoritatii la care s-a depus cererea, aceasta ii solicita serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, primarului unitatii administrativ-teritoriale competente, in termen de 3 zile. In situatia in care exemplarul 1 al actului de stare civila lipseste ori actele au fost predate Arhivelor Nationale, serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau primaria competenta, care primeste cererea, solicita extras, dupa caz, de pe actul ce se gaseste in pastrarea consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti ori a Arhivelor Nationale, pe baza caruia intocmeste si elibereaza certificatul de stare civila. Eliberarea extraselor de pe actele de stare civila aflate in pastrarea Arhivelor Nationale la cererea oficiilor de stare civila si a structurilor competente ale Ministerului Administratiei si Internelor, precum si a altor autoritati publice se face gratuit. 
  (4) Eliberarea altor certificate in locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate este supusa taxei de timbru, potrivit legii. 
  (5) Cererile privind procurarea si eliberarea certificatelor de stare civila ale cetatenilor straini ale caror acte si fapte de stare civila s-au produs si s-au inregistrat in Romania, adresate misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale acestor tari, acreditate in Romania, precum si ale cetatenilor romani aflati in strainatate, adresate misiunilor diplomatice si oficiilor consulare de cariera ale Romaniei sau Ministerului Administratiei si Internelor, vor fi solutionate de Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. 
  (6) Transmiterea acestor documente se va face, dupa caz, prin Ministerul Afacerilor Externe, daca actele au fost solicitate prin misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei, prin misiunile diplomatice si oficiile consulare acreditae in Romania sau prin Ministerul Administratiei si Internelor, potrivit conventiilor la care tara noastra este parte. 
  (7) Certificatele de stare civila eliberate de serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale care a inregistrat actele si faptele de stare civila sunt valabile si in strainatate. 
  (8) Certificatele de stare civila se completeaza cu cerneala speciala de culoare neagra, precum si, dupa caz, in sistem informatic, in conditiile legii. 

  Art. 11
  (1) Este interzisa retinerea certificatelor de stare civila de catre orice persoana, cu exceptia cazurilor prevazute de lege. 
  (2) In cazul in care autoritatile investite cu atributii de stare civila constata ca unele date din cuprinsul unui certificat de stare civila nu corespund cu cele din actul pe baza caruia a fost eliberat, certificatul se retine si se sesizeaza serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale competente, in vederea anularii si eliberarii unui nou certificat. 

  Sectiunea 2 - Dovada starii civile


  Art. 12
  Starea civila se dovedeste cu acele intocmite in registrele de stare civila, precum si cu certificatele de stare civila eliberate pe baza acestora. 

  Art. 13
  (1) In cazul prevazut la art. 9, starea civila se poate dovedi prin orice mijloace de proba in fata instantei judecatoresti, in situatiile prevazute la art. 103 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare. 
  (2) Prevederile art. 103 din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, cu privire la dovada starii civile sunt aplicabile si in cazul in care se solicita serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor sau ofiterului de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale competente reconstituirea sau intocmirea ulterioara a actelor de stare civila. 


  Capitolul II - Intocmirea actelor de stare civila


  Sectiunea 1 - Intocmirea actului de nastere


  Art. 14
  (1) Intocmirea actului de nastere se face la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza s-a produs evenimentul, pe baza declaratiei verbale a persoanelor prevazute la art. 16, a actului de identitate al mamei si al declarantului, a certificatului medical constatator al nasterii si, dupa caz, a certificatului de casatorie al parintilor. 
  (2) Daca declaratia priveste pe un copil din afara casatoriei, iar recunoasterea paternitatii are loc in momentul declararii nasterii, datele privind pe tatal copilului se inscriu in rubricile corespunzatoare din cuprinsul actului de nastere ce se intocmeste. 
  (3) Declararea nasterii se face in termen de 15 zile pentru copilul nascut viu si in termen de 3 zile pentru copilul nascut mort. Termenele se socotesc de la data nasterii. In cazul in care copilul nascut viu a decedat inauntrul termenului de 15 zile, declararea nasterii se face in termen de 24 de ore de la data decesului. Pentru copilul nascut mort se intocmeste numai actul de nastere. 

  Art. 15
  (1) Numele de familie si prenumele copilului se stabilesc potrivit art. 84 din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare. 
  (2) Ofiterul de stare civila are obligatia de a refuza motivat, comunicand in scris declarantului, inregistrarea prenumelor formate din cuvinte indecente, ridicole ori altele asemenea, de natura a afecta ordinea publica si bunele moravuri sau interesele copilului, dupa caz. 
  (3) Daca parintii nu au nume de familie comun sau exista neconcordanta intre prenumele copilului trecut in certificatul medical constatator al nasterii si declaratia verbala a declarantului, intocmirea actului de nastere se face pe baza declaratiei scrise si semnate de ambii parinti, din care sa rezulte numele de familie si prenumele copilului. In lipsa acordului parintilor cu privire la numele de familie, instanta de tutela hotaraste si comunica de indata hotararea ramasa definitiva si irevocabila serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, ofiterului de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale unde s-a produs evenimentul, in vederea intocmirii actului de nastere. 

  Art. 16
  Au obligatia de a face declaratia de nastere oricare dintre parinti, iar daca, din diferite msdotive, nu o pot face, obligatia declararii revine medicului, persoanelor care au fost de fata la nastere, personalului desemnat din unitatea sanitara in care a avut loc nasterea sau oricarei persoane care a luat cunostinta despre nasterea copilului. 

  Art. 17
  (1) Cand declaratia de nastere a fost facuta dupa expirarea termenlor prevazute de art. 14 alin. (3), inauntrul termenului de un an de la nastere, intocmirea actului de nastere se face cu aprobarea primarului, respectiv a sefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular de cariera. 
  (2) Daca nasterea s-a produs in strainatate si intocmirea actului nu a fost facuta la misiunea diplomatica sau la oficiul consular de cariera al Romaniei ori la autoritatea locala din strainatate, intocmirea actului de nastere se face in tara, la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale pe a carei raza se afla domiciliul parintilor, dupa ce Ministerul Administratiei si Internelor verifica, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, daca nasterea nu a fost inregistrata in strainatate. 

  Art. 18
  (1) Cand declaratia a fost facuta dupa trecerea unui an de la data nasterii, intocmirea actului se face in baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile, care trebuie sa contina toate datele necesare intocmirii actului de nastere. 
  (2) Actiunea se introduce la judecatoria in a carei raza teritoriala are domiciliul persoana interesata sau unde are sediul serviciul de protectie speciala a copilului. Cererea se solutioneaza potrivit dispozitiilor privind procedura necontencioasa din Codul de procedura civila. In vederea solutionarii, instanta solicita serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor in a carei raza administrativ-teritoriala are domiciliul persoana interesata sau se afla sediul serviciului de protectie speciala a copilului verificari pentru stabilirea identitatii, precum si avizul medicului legist cu privire la varsta si sexul persoanei al carei act de nastere se cere a fi intocmit. Judecarea cauzei se face cu participarea procurorului. 
  (3) Dispozitiile alin. (1) si (2) sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul in care nasterea unui cetatean roman s-a produs in strainatate, iar declaratia de nastere se face in tara. 

  Art. 19
  (1) Orice persoana care a gasit un copil ale carui date de identificare nu se cunosc este obligata sa anunte cea mai apropiata unitate de politie in termen de 24 de ore. 
  (2) Intocmirea actului de nastere al copilului gasit se face in termen de 30 de zile de la data gasirii acestuia, de catre serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor in a carui raza administrativ-teritoriala a fost gasit copilul, pe baza unui proces-verbal intocmit si semnat de reprezentantul serviciului public de asistenta sociala, de reprezentantul unitatii de politie competente si de medic. 
  (3) In procesul-verbal prevazut la alin. (2), care se intocmeste in termen de 3 zile de la data gasirii copilului, trebuie sa se mentioneze data, locul si imprejurarile in care a fost gasit copilul, sexul si data presupusa a nasterii acestuia, stabilita de medic. 
  (4) Obligatia de a face demersurile necesare in vederea inregistrarii nasterii copilului revine serviciului public de asistenta sociala in a carui raza administrativ-teritoriala a fost gasit acesta. 

  Art. 20
  (1) Intocmriea actului de nastere, in cazul copilului parasit de mama in unitati sanitare, se face imediat dupa implinirea termenului de 30 de zile de la intocmirea procesului-verbal de constatare a parasirii copilului, semnat de reprezentantul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, de reprezentantul politiei si de cel al unitatii sanitare. 
  (2) Daca identitatea mamei nu a fost stabilita in termenul prevazut la alin. (1), serviciul public de asistenta sociala in a carui raza administrativ-teritoriala a fost gasit copilul, pe baza documentatiei transmise de directia generala de asistenta sociala siprotectia copilului, are obligatia sa solicite, in termen de 48 de ore, primarului competent sa intocmeasca actul de nastere dispozitia privind stabilirea numelui si prenumelui copilului si sa faca declaratia de inregistrae a nasterii la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor. Dispozitia privind stabilirea numelui si prenumelui copilului se emite de catre primar in termen de 5 zile de la data solicitarii. 
  (3) Intocmirea actului de nastere se face pe baza procesului-verbal prevazut la alin. (1), a certificatului medical constatator al nasterii, a autorizarii instantei de tutela in a carei circumscriptie a fost gasit copilul, cu privire la masura plasamentului in regim de urgenta, a raspunsului politiei cu privire la rezultatul verificarilor privind identitatea mamei, a dispozitiei de stabilire a numelui si prenumelui copilului si a declaratiei de inregistrare a nasterii. 

  Art. 21
  In cazurile prevazute la art. 19 si 20, daca nu se cunosc numele de familie si prenumele copilului, acestea se stabilesc, prin dispozitie, de catre primarul unitatii administrativ-teritoriale unde se inregistreaza nasterea. 

  Art. 22
  La inregistrarea nasterii, ofiterul de stare civila atribuie si inscrie codul numeric personal, care se mentioneaza in certificatul de nastere, precum si in toate celelalte acte care privesc persoana in cauza. 

  Art. 23
  (1) In cazul adoptiei se va intocmi un nou act de nastere de catre serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in raza careia se afla domiciliul adoptatorului ori sediul institutiei de ocrotire in ingrijirea careia se gaseste adoptatul. 
  (2) In situatia in care adoptatorii sunt cetateni straini ori cetateni romani cu domiciliul sau cu resedinta in strainatate, noul act de nastere se va intocmi de serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in raza careia se afla domiciliul celui adoptat ori sediul institutiei de ocrotire, in cazul copiilor aflati in ingrijirea acesteia. 
  (3) In noul act de nastere intocmit, rubrica "Locul nasterii" se va completa cu datele din actul de nastere initial. 

  Sectiunea 2 - Intocmirea actului de casatorie


  Art. 24
  (1) Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila la sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor, al primariei in a carei raza de competenta teritoriala isi are domiciliul ori resedinta unul dintre viitorii soti sau, dupa caz, la un sediu destinat acestui scop, stabilit de primarul unitatii administrativ-teritoriale respective. 
  (2) Casatoria se poate incheia in afara sediului serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, al primariei competente, cu aprobarea primarului. 
  (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), casatoria poate fi incheiata la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, la o alta primarie decat cea in a carei raza teritoriala domiciliaza sau isi au resedinta viitorii soti, cu aprobarea primarului unitatii administrativ-teritoriale unde se incheie casatoria. 
  (4) Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor ori primaria unde urmeaza sa se incheie casatoria va instiinta, de indata, primaria de domiciliu sau de resedinta a viitorilor soti, in vederea publicarii declaratiei de casatorie. 

  Art. 25
  (1) Declaratia de casatorie se face personal de catre viitorii soti, in scris, la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, la primaria competenta, misiunea diplomatica ori oficiul consular unde urmeaza a se incheia casatoria. In declaratia de casatorie, viitorii soti vor arata ca nu exista niciun impediment legal la casatorie si vor mentiona numele de familie pe care il vor purta in timpul casatoriei, precum si regimul matrimonial ales. 
  (2) Pentru motive temeinice, daca unul dintre viitorii soti se afla in imposibilitatea de a se deplasa la sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, al primariei competente, declaratia de casatorie se poate face si in afara sediului acestuia/acesteia, in fata ofiterului de stare civila. 
  (3) Ofiterul de stare civila care primeste declaratia de casatorie solicita viitorilor soti sa prezinte actele de identitate, certificatele de nastere, certificatele medicale privind starea sanatatii acestora, precum si: 
  a) autorizarea instantei de tutela in a carei circumscriptie isi are domiciliul cel care cere incuviintarea pentru incheierea casatoriei, in cazul existentei unor impedimente rezultate din conditiile de rudenie fireasca sau adptie, in conditiile prevazute de lege; 
  b) avizul medical, dovada incuviintarii parintilor ori, dupa caz, a tutorelui si autorizarea instantei de tutela in a carei circumscriptie minorul isi are domiciliul pentru incheierea casatoriei, in cazul existentei unor impedimente legate de varsta matrimoniala; dispozitiile art. 272 alin. (2) ultima teza si alin. (3)-(5) din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator. 
  (4) Daca unul dintre viitorii soti, parintii sau tutorele nu se afla in unitatea administrativ-teritoriala unde urmeaza a se incheia casatoria, ei pot face declaratia de casatorie, respectiv pot depune dovada incuviintarii prevazute la alin. (3) lit. b) la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale unde au domiciliul sau resedinta, care o transmite in termen de 48 de ore serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, primariei unde urmeaza a se incheia casatoria. 

  Art. 26
  Ofiterul de stare civila dispune publicarea declaratiei de casatorie in ziua primirii acesteia, prin afisarea in extras intr-un loc special amenajat la sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau al primariei, respectiv al misiunii diplomatice sau al oficiului consular unde urmeaza sa se incheie casatoria, precum si pe pagina de internet a acestuia/acesteia. Dupa caz, declaratia de casatorie se afiseaza si la sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau al primariei unde celalalt sot isi are domiciliul sau resedinta. 

  Art. 27
  (1) Casatoria se incheie dupa 10 zile de la afisarea declaratiei de casatorie, termen in care se cuprind atat data afisarii, cat si data incheierii casatoriei. 
  (2) Primarul municipiului, al sectorului municipiului Bucuresti, al orasului sau al comunei unde urmeaza a se incheia casatoria poate sa incuviinteze, pentru motive temeinice, incheierea casatoriei inainte de implinirea termenului prevazut la alin. (1). 
  (3) Daca de la data depunerii declaratiei de casatorie au trecut 30 de zile si casatoria nu a fost incheiata ori daca viitorii soti doresc sa modifice declaratia initiala, acestia vor face o noua declaratie de casatorie. Dispozitiile alin. (1) si (2) si ale art. 26 se aplica in mod corespunzator. 

  Art. 28
  (1) In cazul in care constata ca nu sunt indeplinite cerintele prevazute de lege pentru incheierea casatoriei, ofiterul de stare civila refuza sa incheie casatoria si consemneaza refuzul intr-un proces-verbal. 
  (2) In cazul refuzului ofiterului de stare civila de a incheia casatoria, persoana nemultumita poate sesiza instanta de tutela in raza careia domiciliaza. 

  Art. 29
  (1) La incheierea casatoriei, ofiterul de stare civila ia consimtamantul viitorilor soti, liber si deplin exprimat, in prezenta a 2 martori, dupa care ii declara casatoriti, le citeste dispozitiile privind drepturile si indatoririle sotilor din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, si intocmeste, de indata, actul de casatorie. 
  (2) Actul de casatorie se semneaza de catre soti, cu numele de familie pe care au convenit sa il poarte in timpul casatoriei, de cei 2 martori si de catre ofiterul de stare civila. 

  Art. 30
  La incheierea casatoriei intre cetateni straini sau intre acestia si cetateni romani, daca nu cunosc limba romana, precum si in cazul in care unul sau ambii soti sunt surdomuti, se va folosi interpret autorizat, incheindu-se in acest sens un proces-verbal. 

  Art. 31
  (1) Ofiterul de stare civila poate incheia casatoria intre cetateni straini sau intre acestia si cetateni romani numai daca, pe langa actele prevazute la art. 25, viitorii soti cetateni straini prezinta dovezi eliberate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale tarilor ai caror cetateni sunt, din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile de fond, cerute de legea lor nationala, pentru incheierea casatoriei. Dispozitiile art. 277 alin. (1) din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator. 
  (2) Cetatenii statelor cu care Romania a incheiat traate/conventii/acorduri de asistenta juridica in materie civila sau de drept al familie, precum si cetatenii statelor care nu au misiune diplomatica acreditata in Romania fac dovada indeplinirii conditiilor de fond cerute de legea lor nationala pentru incheierea casatoriei, cu documente justificative eliberate de autoritatile competente ale statului de cetatenie. 
  (3) Documentele prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa fie insotite de declaratii notariale ale viitorilor soti din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile necesare incheierii casatoriei in Romania. 

  Sectiunea 3 - Intocmirea actului de deces


  Art. 32
  (1) Intocmirea actului de deces se face la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza s-a produs decesul, pe baza certificatului medical constatator al decesului si a declaratiei verbale facute de membrii familiei decedatului sau, in lipsa acestora, de una dintre urmatoarele persoane: 
  a) medicul sau alt cadru din unitatea sanitara unde s-a produs decesul; 
  b) orice persoana care are cunostinta despre deces. 
  (2) Declarantul va depune certificatul medical constatator al decesului, documentul de identitate si, dupa caz, documentul de evidenta militara ale celui decedat. 

  Art. 33
  (1) Declararea decesului se face in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei. In acest termen se cuprind atat ziua in care s-a produs decesul, cat si ziua in care se face declaratia. 
  (2) Cand decesul se datoreaza unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum si in cazul gasirii unui cadavru, declararea se face in termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului sau al gasirii cadavrului. 
  (3) In cazurile prevazute la alin. (2), pentru intocmirea actului de deces este necesara si dovada eliberata de politie sau de parchet, din care sa rezulte ca una dintre aceste autoritati a fost sesizata despre deces. 
  (4) In cazul in care decesul nu a fost declarat in termenul prevazut la alin. (1) sau, dupa caz, la alin. (2), intocmirea actului de deces se face cu aprobarea parchetului. 

  Art. 34
  In cazul in care se declara decesul unui copil nascut viu, care a incetat din viata fara ca declararea nasterii sa fi fost facuta in termenele prevazute de lege, ofiterul de stare civila va intocmi mai intai actul e nastere si apoi pe cel de deces. Daca, din motive temeinice, actul de nastere nu poate fi intocmit, ofiterul de stare civila intocmeste actul de deces si ulterior urmareste inregistrarea nasterii. 

  Art. 35
  (1) Certificatul medical constatator al decesului, in care se consemneaza cauza decesului, se intocmeste si se semneaza de catre medic sau, in lipsa acestuia, de catre un cadru medical sanitar care a facut constatarea. 
  (2) Daca decesul s-a produs pe o nava sau pe o aeronava si nu exista medic la bord, constatarea decesului se va face in primul port sau aeroport de escala, de catre un medic. 
  (3) In situatia cand durata calatoriei navei pana la primul port de escala este mai mare de 24 de ore, constatarea decesului se face de catre comandant, impreuna cu consiliul de bord, si se consemneaza in jurnalul de bord. In caz de moarte violenta, comandantul navei va efectua cercetari, potrivit legii. 

  Art. 36
  (1) Documentul cu care se face dovada identitatii persoanei decesate si documentele de evidenta militara ale acesteia, dupa caz, se retin de catre ofiterul de stare civila si se inainteaza serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor la care este arondata unitatea administrativ-teritoriala, respectiv centru militar zonal/judetean/de sector, pe raza careia/caruia persoana decedata a avut ultimul domiciliu, in termen de 10 zile de la data inregistrarii decesului. 
  (2) In cazul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei, documentul cu care se face dovada identitatii persoanei decesate se transmite cu primul curier diplomatic, organizat de la data inregistrarii decesului. 
  (3) In cazurile in care declarantul nu poate prezenta documentul prevazut la alin. (1) si (2), precizeaza in scris motivul neprezentarii acestuia si datele de stare civila ale decedatului. Declaratia se inainteaza autoritatii prevazute la alin. (1). 
  (4) Structura de stare civila din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza se afla ultimul domiciliu al defunctului are obligatia de a comunica, in scris, camerei notarilor publici in a carei raza administrativ-teritoriala se afla lista actualizata a actelor de deces intocmite. Lista se transmite lunar si va cuprinde in mod obligatoriu numele, prenumele si ultimul domiciliu al defunctului. 
  (5) Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei acreditate in strainatate comunica lista prevazuta la alin. (4) Ministerului Afacerilor Externe, care o transmite Camerei Notarilor Publici Bucuresti. 

  Art. 37
  (1) Intocmirea actului de deces privind un cadavru gasit se face la serviciul public comunitar localde evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza a fost gasit. 
  (2) Inregistrarea cadavrului neidentificat se va face in baza documentelor prevazute la art. 32 si la art. 33 alin. (3), precum si a procesului-verbal intocmit de medic, care va cuprinde varsta, sexul, locul unde a fost gasit cadavrul, data si cauza decesului. 
  (3) Datele privind identitatea cadavrului, stabilite ulterior de politie, se inscriu prin mentiune pe actul respectiv. Mentiunea se comunica serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau primariei care are in pastrare actul de nastere si, dupa caz, comandamentului militar. 

  Art. 38
  (1) Ofiterul de stare civila, dupa intocmirea actuli de deces, elibereaza declarantului o adeverinta de inhumare sau de incinerare a cadavrului. 
  (2) Inhumarea sau incinerarea unui cetatean roman al carui deces s-a produs si s-a inregistrat in strainatate se face pe baza adeverintei elierate de serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza urmeaza sa se faca inhumarea sau incinerarea. Adeverinta se intocmeste pe baza certificatului de deces eliberat de autoritatile straine, precum si a traducerii legalizate a acestuia. Cand decesul cetateanului roman s-a inregistrat la misiunea diplomatica a Romaniei, adeverinta se intocmeste pe baza certificatului de deces emis de misiunea diplomatica sau de oficiul consular de cariera. 
  (3) Adeverinta prevazuta la alin. (1) si (2) se elibereaza intr-un singur exemplar. In cazul in care declarantul decesului nu mai detine adeverinta de inhumare sau de incinerare, la solicitarea acestuia, autoritatile prevazute la alin. (1) si (2) ii elibereaza un duplicat. 
  (4) Daca decesul unui cetatean roman s-a produs pe o aeronava aflata in afara teritoriului Romaniei sau pe o nava aflata in afara apelor teritoriale romane, iar cadavrul este transportat in tara, inhumarea sau incinerarea se face pe baza dovezii eliberate de comandantul navei sau al aeronavei, potririt art. 7 alin. (6). 

  Art. 39
  Intocmirea actului de deces, in baza unei hotarari judecatoresti definitive declarative de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, dupa caz, de catre serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale de la: 
  a) locul nasterii al celui declarat mort; 
  b) domiciliul celui declarat mort, in cazul cand actul de nastere a fost intocmit de autoritatile locale din strainatate; 
  c) domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecatoreasca a mortii, in situatia in care locul nasterii si domiciliul decedatului sunt necunoscute. 

  Sectiunea 4 - Intocmirea actelor de stare civila ale cetatenilor romani aflati in strainatate


  Art. 40
  (1) Intocmireda actelor de stare civila privind cetatenii romani aflati in strainatate se face la misiunile diplomatice, la oficiile consulare de cariera ale Romaniei sau la autoritatile locale competente. 
  (2) Cetatenii romani aflati in strainatate pot solicita inscrierea in registrele de stare civila romane, de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de cariera ale Romaniei, a certificatelor de stare civila eliberate de autoritatile straine, care ii priveste, in cazul in care inregistrarea actului sau faptului de stare civila a fost facuta in prealabil la autoritatea din statul in care acestia se afla; inscrierea se face cu aprobarea sefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, iar refuzul acestora se motiveaza. 
  (3) Autoritatea competenta in materie de evidenta a populatiei repartizeaza misiunilor diplomaatice si oficiilor consulare ale Romaniei liste cu coduri numerice precalculate in vederea inscrierii lor in actele de nastere intocmite si in certificatele eliberate in baza acestora. 

  Art. 41
  (1) Sefii misisunilor diplomatice si ai oficiilor consulare de cariera ale Romaniei incheie casatorii intre cetateni romani sau daca unul dintre viitorii soti este cetatean roman, daca aceasta este in concordanta cu legislatia tarii in care sunt acreditati si daca cel putin unul dintre viitorii soti, cetatean roman, are domiciliul sau resedinta in circumscriptia consulara a misiunii diplomatice ori a oficiului consular. 
  (2) Misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei trimit, prin Ministerul Afacerilor Externe, actele din primul exemplar al registrelor de stare civila, pe masura completarii lor, la Directia Publica de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila a Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, impreuna cu documentele primare pe baza carora s-a intocmit actul. Al doilea exemplar al actelor din registrele de stare civila se trimite, in termen de 30 de zile de la data cand toate actele au fost completate, la Directia Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti. 
  (3) Actele de stare civila ale cetatenilor romani, intocmite de autoritatile straine, au putere doveditoare in tara numai daca sunt inscrise sau transcrise in registrele de stare civila romane. Transcrierea certificatelor si a extraselor de stare civila se efectueaza cu aprobarea primarului unitatii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanei. Cetateanul roman este obligat ca, in termen de 6 luni de la intoarcerea in tara sau de la primirea din strainatate a certificatului sau a extrasului de stare civila, sa ceara transcrierea acestor acte la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la primaria unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza domiciliaza. 
  (4) Inscrierea sau transcrierea in registrele de stare civila romane a certificatelor sau a extraselor de stare vicila eliberate de autoritatile straine, cre nu contin toate rubricile prevazute de certificatele de stare civila romane, se efectueaza pe baza documentului original emis de autoritatile straine si a altor inscrisuri autentice, emise de autoritatile publice competente romane sau, dupa caz, straine, care fac dovada datelor ce trebuie inscrise la rubricile respective, prezentate de solicitant. 
  (5) Transcrierea certificatelor si a extraselor de stare civila privind cetatenii romani care nu au avut niciodata domiciliul in Romania se face cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucuresti si cu avizul prealabil al sefului Directiei Publice de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila a Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti in termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de transcriere. 
  (6) Cetatenii romani ale caror acte de stare civila au fost inregistrate in localitati care au apartinut Romaniei, iar in prezent se gasesc pe teritoriul altor state, pot solicita intocmirea actelor de stare civila la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la primaria unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza isi au domiciliul, pe baza extrasului de pe actul de stare civila ce se gaseste in pastrarea Arhivelor Nationale, cu aplicarea prevederilor art. 10 alin. (3). Transcrierea acestor extrase in registrele de stare civila se face cu aprobarea primarului unitatii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului si cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, al Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti. 
  (7) Este interzisa transcrierea/inscrierea certificatelor sau extraselor de stare civila emise de autoritatile straine privind casatoria dintre persoane de acelasi sex ori a parteneriatelor civile, incheiate sau contractate in strainatate, fie de cetateni romani, fie de cetateni straini. 

  Art. 42
  (1) Registrul national de evidenta a persoanelor este actualizat prin mijloace informatice cu date continute de certificatele sau extrasele de stare civila eliberate cetatenilor romani de autoritatile straine care au fost inscrise/transcrise in registrele de stare civila, astfel: 
  a) in cazul unitatilor administrativ-teritoriale unde functioneaza servicii publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, primarul dispune serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor actualizarea componentei locale a Registrului national de evidenta a persoanelor; 
  b) in cazul unitatilor administrativ-teritoriale unde nu functioneaza servicii publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, primarul sau persoana delegata de acesta sa indeplineasca atributiile de ofiter de stare civila actualizeaza Registrul national de evidenta a persoanelor; 
  c) serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor al sectorului 1 al municipiului Bucuresti actualizeaza, prin mijloace informatice, Registrul national de evidenta a persoanelor cu datele continute de actele de stare civila eliberate cetatenilor romani de autoritatile straine, inscrise in conditiile prevazute la art. 40 alin. (2) in registrele de stare civila romane de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de cariera ale Romaniei. 
  (2) Pana la asigurarea infrastructurii informatice necesre indeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1) lit. b), primarul care a aprobat transcrierea sau persoana delegata de acesta sa indeplineasca atributiile de ofiter de stare civila transmite extrase pentru uz oficial de pe certificatele sau extrasele de stare civila transcrise la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor la care este arondata unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia domiciliaza titularul actului transcris, in vederea actualizarii componentei locale a Registrului national de evidenta a persoanelor. 
  (3) Pe masura asigurarii infrastructurii informatice necesare, serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor efectueaza activitatile de actualizare direct in Registrul national de evidenta a persoanelor. 


  Capitolul III - Inscrierea mentiunilor in actele de stare civila


  Art. 43
  In actele de nastere si, atunci cand este cazul, in cele de casatorie sau de deces se inscriu mentiuni cu privire la modificarile intervenite in starea civila a persoanei, in urmatoarele cazuri: 
  a) stabilirea filiatiei prin recunoastere sau hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila si incuviintarea purtarii numelui;
  b) contestarea recunoasterii sau tagaduirea paternitatii; 
  c) casatorie, desfacerea, incetarea sau anularea casatoriei; 
  d) adoptie, desfacerea, incetarea sau anularea adoptiei; 
  e) pierderea sau dobandirea cetateniei romane; 
  f) schimbarea numelui; 
  g) deces; 
  h) rectificare, completare sau anulare a actelor de stare civila ori a mentiunilor inscrise pe ele; 
  i) schimbarea sexului, dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti. 

  Art. 44
  Modificarile intervenite in statutul civil al cetatenilor romani aflati in strainatate se inscriu de ofiterul de stare civila prin mentiune pe marginea actelor de stare civila, cu aprobarea Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor. 

  Art. 45
  Pe masura asigurarii infrastructurii informatice necesare, comunicarile privind faptele de stare civila, precum si cele referitoare la inscrierea mentiunilor in actele de stare civila se realizeaza si in sistem informatic. 

  Art. 46
  Inscrierea mentiunii de stabilire a filiatiei pe actul de nastere si, dupa caz, de casatorie si de deces se face din oficiu sau la cererea celui interesat, pe baza actului de recunoastere intocmit potrivit legii sau a hotararii judecatoresti definitive si irevocabile. In situatia in care, ulterior, prin hotarare definitiva si irevocabila s-a incuviintat purtarea numelui de familie al parintelui fata de care s-a stabilit filiatia, mentiunea se inscrie si pe actele de nastere ale copiilor minori, iar in cazul copiilor majori, numai la cererea acestora. 

  Art. 47
  Desfacerea, an ularea sau constatarea nulitatii adoptiei, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, se inscrie, prin mentiune, pe actul de nastere initial si, dupa caz, pe cel intocmit in urma adoptiei, pe actul de caatorie sipe actele de nastere ale copiilor minori ai celui adoptat, iar in cazul copiilor majori, numai la cererea acestora. Mentiunea se inscrie, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, pe baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile. 

  Art. 48
  Incetarea casatoriei prin decesul sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti, constatarea nulitatii, anulararea sau desfacerea casatoriei se inscrie prin mentiune pe actul de castorie si pe cele de nastere a fostilor soti. Mentiunea se inscrie, din oficiu, pe baza comun icarii primite de la ofiterul de stare civila care a intocmit actul de deces, a hotararii judecatoresti definitive si irevocabile, a certificatului de divort transmis de ofiterul de stare civila sau de notarul public ori la cererea persoanei interesate. 

  Art. 49
  Mentiunea privitoare la schimbarea numelui se inscrie pe actele de stare civila ale persoanei in cauza, potrivit legii. 

  Art. 50
  Mentiunile privind acordarea sau pierderea cetateniei romane se inscriu pe actul de nastere si, daca este cazul, pe cel de casatorie, pe baza comunicarii transmise de Ministerul Administratiei si Internelor. 

  Art. 51
  La cerere, persoanelor indreptatite li se se pot elibera, potrivit art. 10, certificate de stare civila cu mentiunile inscrise in actele de stare civila. Certificatele de stare civila eliberate anterior se retrag si se anuleaza. 


  Capitolul IV - Reconstituirea si intocmirea ulterioara a actelor de stare civila


  Art. 52
  Reconstituirea actelor de stare civila se poate face, la cerere, daca: 
  a) registrele de stare civila au fost pierdute sau distruse, in totalitate ori in parte; 
  b) actul de stare civila a fost intocmit in strainatate si nu poate fi procurat certificatul ori extrasul de pe acest act. 

  Art. 53
  Intocmirea ulterioara a actelor de stare civila se poate cere daca: 
  a) intocmirea actului de nastere sau de deces a fost omisa ori refuzata, desi au fost depuse actele necesare intocmirii acestuia; 
  b) intocmirea actului de casatorie a fost omisa sau refuzata, desi a fost luat consimtamantul sotilor de catre ofiterul de stare civila. 

  Art. 54
  (1) Cererea de reconstituire sau de intocmire ulteioara a unui act de stare civila, insotita de documentele doveditoare, se depune la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale competente sa intocmeasca actul. In situatiile prevazute la art. 52 lit. b), cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale pe a carei raza se afla domiciliul persoanei interesate. Cererea se solutioneaza in termen de 30 de zile, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanei, prin dispozitie a primarului, care se comunica solicitantului in termen de 10 zile de la emitere. 
  (2) Dispozitia prevazuta la alin. (1) poate fi contestata la instanta judecatoreasca in a carei raza teritoriala isi are sediul autoritatea emitenta. 

  Art. 55
  Dispozitiile art. 52-54 se aplica, in mod corespunzator, persoanelor fara cetatenie, care au domiciliul in Romania. 

  Art. 56
  In cazul in care unul dintre exemplarele registrului de stare civila este pierdut sau distrus, in totalitate ori in parte, acesta se inlocuieste printr-o copie intocmita de pe registrul existent, care se certifica pentru conformitate de catre ofiterul de stare civila. 


  Capitolul V - Anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civila si a mentiunilor


  Art. 57
  (1) Anularea, completarea sau modificarea actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe acestea se poate face numai in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. 
  (2) In cazul anularii, completarii si modificarii actelor de stare civila, sesizarea instantei judecatoresti se face de catre persoana interesata, de structurile de stare civila din cadrul serviciilor publice comunitare locale sau judetene de evidenta a persoanelor ori de catre parchet. Cererea se solutioneaza de judecatoria in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau sediul acestora, pe baza verificarilor efectuate de serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor si a concluziilor procurorului. 
  (3) Solutionarea cererilor de anulare, completare si modificare a actelor de stare civila formulate de cetatenii romani cu domiciliul in strainatate si de straini este de competenta Judecatoriei Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti. 
  (4) Hotararea judecatoreasca prevazuta la alin. (1), precum si inregistrarea facuta in temeiul acesteia sunt opozabile oricarei alte persoane, atata timp cat printr-o noua hotarare nu s-a stabilit contrariul. 

  Art. 58
  (1) Rectificarea actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe marginea acestora se face in temeiul dispozitiei primarului unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul de stare civila, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanei. 
  (2) Cererile inregistrate la serviciile de stare civila ale sectoarelor municipiului Bucuresti se avizeaza in prealabil de catre seful serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor. 
  (3) Cererea de rectificare a actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe acestea, insotita de actele doveditoare, se depune la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la primaria unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul de stare civila ori, dupa caz, la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la primaria de la locul de domiciliu. Cererea se solutioneaza in termen de 30 de zile prin emiterea dispozitiei prevazute la alin. (1), care se comunica solicitantului in termen de 10 zile de la data emiterii. 
  (4) Dispozitia prevazuta la alin. (1), precum si inregistrarea facuta in baza acesteia sunt opozabile oricarei persoane pana la proba contrara. 
  (5) Dispozitia prevazuta la alin. (1) poate fi contestata la instanta judecatoreasca in a carei raza teritoriala isi are sediul autoritatea emitenta, in conditiile legii. 

  Art. 59
  Anularea, completarea si modificarea unui act de stare civila sau a unei mentiuni inscrise pe acesta, dispuse prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, precum si rectificarea unui act de stare civila ori a mentiunilor inscrise pe acesta, aprobate prin dispozitie a primarului, se inscriu numai prin mentiune pe marginea actului de stare civila corespunzatoare. 


  Capitolul VI - Continutul si forma actelor de stare civila. Pastrarea registrelor de stare civila


  Art. 60
  (1) Continutul si forma actelor de nastere, de casatorie si de deces sunt prevazute in anexele nr. 1A, 1B, 1C, 2A, 2B si 2C.
  (2) Actele de stare civila vor fi tiparite pe ambele fete, cu exceptia celor pentru misiunile diplomatice si oficiile cosulare de cariea ale Romaniei, care vor fi tiparite pe o singura fata, in registre confectionate din hartie speciala si compactate cu panza. 
  (3) Pe actele de stare civila se va imprima o tenta de culoare, astfel: albastra � pe cele de nastere, roz � pe cele de casatorie si cenusie � pe cele de deces, avand la mijloc stema Romaniei. 

  Art. 61
  (1) Numerotarea actelor se face pe an calendaristic. Registrele de stare civila, precum si fiecare an calendaristic se vizeaza, pentru deschidere si inchidere, de catre primar. 
  (2) Primul exemplar al registrelor de stare civila se pastreaza la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la primaria unitatii administrativ-teritoriale unde s-a intocmit, iar al doilea exemplar se inainteaza consiliului judetean sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data cand toate filele din registru au fost completate. 
  (3) Ambele exemplare ale registrelor de stare civila se trimit Arhivelor Natinale, dupa trecerea a 100 de ani de la data completarii lor. 

  Art. 62
  Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau primaria unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare registre de stare civila este obligata sa asigure conservarea si securitatea acestora, cu respectarea legislatiei arhivistice in vigoare si a normelor interne de evidenta si pastrare a arhivelor. 


  Capitolul VII - Contraventii


  Art. 63
  (1) Constituie contraventii la regimul actelor de stare civila urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sunt considerate infractiuni: 
  a) detinerea fara drept a certificatului de stare civila apartinand altei persoane; 
  b) nedeclararea nasterii sau decesului in conditiile si in termenele prevazute de lege; 
  c) neasigurarea conservarii si securitatii registrelor si certificatelor de stare civila, potrivit normelor privind evidenta si pastrarea acestora, sau netrimiterea la Arhivele Nationale a registrelor de stare civila, dupa trecerea termenului legal de pastrare; 
  d) necomunicarea la serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor ori, dupa caz, la primariile competente, de catre ofiterul de stare civila, a mentiunilor, a copiilor de pe deciziile de admitere a schimbarii numelui, neinscrierea mentiunilor pe actele de stare civila ori netransmiterea celui de-al doilea exemplar al registrelor de stare civila la consiliul judetean sau la Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data cand toate filele au fost completate; 
  e) neprezentarea certificatelor de stare civila sau a extraselor eliberate de autoritatile straine ofiterului de stare civila de la locul de domiciliu, pentru transcriere in registrele de stare civila romane, in termenul prevazut a art. 41 alin. (2); 
  f) omiterea declararii, in fata ofiterului de stare civila, a unor date referitoare la starea civila a persoanelor sau declararea lor in mod inexact; 
  g) neverificarea de catre ofiterul de stare civila a realitatii continutului declaratiei si a concordantei acesteia cu actele de identitate, certificatele de stare civila si celelalte inscrisuri prezentate; 
  h) comunicarea datelor inscrise in actele de stare civila in alte conditii decat cele prevazute la art. 70; 
  i) neeliberarea de catre personalul medico-sanitar competent, in termenele legale de declarare a nasterii si a decesului, a certificatelor medicale constatatoare ale acestor fapte; 
  j) pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civila; 
  k) oficierrea de catre deserventii cultelor a serviciului religios in cazul casatoriilor sau in vederea inhumarii sau incinerarii fara a li se fi prezentat certificatul de casatorie si, respectiv, documentul prevazut la art. 38; 
  l) inregistrarea unui act de stare civila cu incalcarea competentei teritoriale prevazute de prezenta lege; 
  m) efectuarea de razuiri, stersaturi in cuprinsul actelor de stare civila; 
  n) netransmiterea comunicarilor cu privire la inregistrarea nasterii cetatenilor romani cu domiciliul in Romania ori a modificarilor intervenite in statutul civil al persoanelor, a actelor de identitate ale persoanelor decedate serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor competente; 
  o) nerespectarea termenului prevazut de lege privind sesizarea politiei despre gasirea unui copil; 
  p) inhumarea sau incinerarea cadavrului fara prezentarea documentului prevazut la art. 38; 
  r) nerespectarea de catre ofiterul de stare civila a dispozitiilor prevazute la art. 26 si 29. 
  (2) Contraventiile prevazute la lit. a)-c) se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 150 lei, iar cele prevazute la lit. d)-r), cu amenda de la 100 lei la 200 lei. 

  Art. 64
  Constatarea contraventiilor si aplicaea sanctiunilor se fac de catre primari, persoanele imputernicite prin dispozitie a presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti, precum si de persoana imputernicita din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor si politisti anume desemnati. 

  Art. 65
  Dispozitiile cuprinse in acest capitol se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. 


  Capitolul VIII - Dispozitii finale si tranzitorii


  Art. 66
  (1) La intocmirea actului de nastere, precum si a celorlalte acte de stare civila, numele de familie si prenumele titularului se scriu in limba materna, folosindu-se alfabetul latin. 
  (2) Numele sau prenumele formate din doua sau mai multe cuvinte se scriu cu cratima. 

  Art. 67
  Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor au obligatia de a actualiza permanent, in cadrul Sistemului national informatic de evidenta a persoanelor, baza de date a populatiei. 

  Art. 68
  Certificatele ori, dupa caz, hotararile judecatoresti de adoptie, despartirile si deciziile de infiere si de schimbare a numelui, eliberate potrivit legilor anterioare, extrasele de pe actele de stare civila ce au fost eliberate de autoritatile militare in baza legii, precum si deciziile emise in baza Decretului nr. 432/1949 pot servi drept temei, la cererea celui indreptatit, pentru intocmirea actului ori pentru inscrierea mentiunilor pe actele de stare civila, cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor. 

  Art. 69
  (1) La cererea scrisa a Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor, a serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, a instantelor judecatoresti, a parchetelor sau a politiei, se pot transmite extrase pentru uz oficial, insotite de copii ale inscrisurilor care au stat la baza intocmirii actelor de stare civila, iar pentru motive temeinice, la cererea serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor, a oficiilor de stare civila din cadrul primariilor unitatilor administrativ-teritoriale unde nu functioneaza serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor, a unitatilor din sistemul de ordine si siguranta publica din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, a institutiilor responsabile cu asistenta sociala si protectia drepturilor copilului, precum si a notarilor publici, se elibereaza gratuit extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civila aflate in arhiva proprie. 
  (2) Prevederile alin. (2) se aplica si in cazul solicitarilor adresate directiilor judetene si a municipiului Bucuresti ale Arhivelor Nationale, pentru actele aflate in pastrarea acestora, cu respectarea dispozitiilor art. 10 alin. (3). 

  Art. 70
  Comunicarea datelor inscrise in actele de stare civila se poate face, in cazuri temeinic justificate, la cererea autoritatilor publice, altele decat cele cu atributii legale in materie, cu aprobarea primarului unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul. 

  Art. 71
  Ministerul Sanatatii, cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor, va stabili, potrivit legii, continutul si forma certificatelor medicale de constatare a nasterii, a decesului, precum si a celor privind starea sanatatii viitorilor soti si va asigura tiparirea acestora. 

  Art. 72
  (1) Serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor si ofiterii de stare civila din cadrul primariilor intocmesc buletine statistice de nastere, de casatorie, de divort si de deces, iar instanta de tutela, buletine statistice de divort. 
  (2) Institutul National de Statistica, cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor si a Ministerului Sanatatii, stabileste continutul si forma buletinelor statistice de nastere, de casatorie si de deces, iar cu avizul Ministerului Justitiei, ale buletinelor statistice de divort; asigura tiparirea lor si emite norme referitoare la modul de completare si transmitere a acestora. 

  Art. 73
  (1) Ministerul Administratiei si Internelor indruma si controleaza, in conditiile legii, activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, in domeniul starii civile. 
  (2) Presedintii comsiliilor judetene si primarul general al municipiului Bucuresti, prin serviciile publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, respectiv prin Directia Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti, organizeaza indrumarea si controlul metodologic al activitatii de stare civila a persoanelor de pe raza judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, si iau masuri privind conservarea si securitatea documentelor de stare civila. 

  Art. 74
  (1) Ministerul Administratiei si Internelor asigura cerneala speciala pentru completarea actelor de stare civila si distribuirea, contra cost, a acestora serviciilor publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor si a municipiului Bucuresti, precum si Ministerului Afacerilor Externe. Celelalte imprimate auxiliare vor fi tiparite prin grija consiliilor judetene si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. 
  (2) Serviciile publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, respectiv Directia Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti asigura distribuirea, contra cost, catre serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor de pe raza judetului, respectiv a municipiului Bucuresti a registrelor si a certificatelor de stare civila, a cernelii speciale si a formularelor auxiliare. 

  Art. 75
  Dispozitiile prezentei legi, referitoare la intocmirea actelor de stare civila, eliberarea certificatelor, inscrierea si comunicarea mentiunilor, in raporturile cu alte state, sunt aplicabile in masura in care nu se prevede altfel prin acorduri, tratate si conventii la care Romania este parte. 

  Art. 76
  Anexele nr. 1A, 1B, 1C, 2A, 2B si 2C fac parte integranta din prezenta lege. 

  Art. 77
  (1) Prezenta lege intra in vigoare dupa 90 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei. 
  (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 278/1960 cu privire la actele de stare civila, H.C.M. nr. 1.090/1960 privind aprobarea modelelor registrelor de stare civila, H.C.M. nr. 2.290/1969 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la regimul actelor de stare civila, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 616/1993, precum si orice alte dispozitii contrare. 


  Anexele nr. 1A, 1B, 1C, 2A, 2B si 2C


  Anexele nr. 1A, 1B, 1C, 2A, 2B si 2C la Legea 119/1996 republicata 2012 


  NOTA: 
  Reproducem mai jos prevederile art. III din Lega nr. 201/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila si prevederile art. II si IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 61/2012, care nu sunt incorporate in forma republicata a Legii nr. 119/1996 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale actelor modificatoare:
 • art. III din Legea nr. 201/2009: 
  "Art. III
  Asigurarea suportului tehnic necesar actualizarii, prin mijloace informatice, a Registrului national de evidenta a persoanelor cu datele continute de certificatele sau extrasele de stare civila eliberate cetatenilor romani de autgoritatile straine care au fost inscrise/transcrise in registrele de stare civila romane se realizeaza esalonat, de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, dupa cum urmeaza: 
  a) la nivelul serviciilor comunitare locale de evidenta a persoanelor, in termen de 2 ani; 
  b) la nivelul primariilor din unitatile administrativ-teritoriale in care nu functioneaza servicii publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, in termen de 34 ani.";
 • art. II si IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2011: 

  "Art. II
  Odata cu asigurarea suportului tehnic necesar informatizarii activitatii de stare civila vor fi furnizate servicii electronice privind informatii si documente cetatenilor ale caror acte si fapte de stare civila au fost inregistrate in Romania. 
  ...... 

  Art. IV
  Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata." 

Legislația de evidența persoanelor

OUG 97/2005 republicata 2011 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani.
Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 719 din 12 octombrie 2011 

Republicata in temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, dandu-se textelor o noua numerotare. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 641 din 20 iulie 2005 si ulterior adoptarii a mai fost modificata si completata prin:
 • Legea nr. 290/2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 959 din 28 octombrie 2005;
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2006 pentru completarea art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 897 din 3 noiembrie 2006, aprobata prin Legea nr. 54/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 192 din 20 martie 2007;
 • Legea nr. 53/2007 pentru completarea art. 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 192 din 20 martie 2007;
 • Legea nr. 241/2007 pentru abrogarea unor reglementari prin care sunt acordate scutiri sau exonerari de la plata taxelor vamale ale unor bunuri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 496 din 24 iulie 2007;
 • Legea nr. 252/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza evidenta persoanelor, eliberarea actelor de identitate si activitatea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 506 din 27 iulie 2007;
 • Legea nr. 243/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 445 din 29 iunie 2009 si rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 542 din 4 august 2009. 


  Capitolul I - Dispozitii generale


  Art. 1 
  Prezenta ordonanta de urgenta constituie cadrul care reglementeaza evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, prin care se asigura realizarea raporturilor juridice dintre persoanele fizice, juridice si institutiile statului de drept. 

  Art. 2 
  (1) Evidenta cetatenilor romani reprezinta un sistem national de �nregistrare si actualizare a a datelor cu caracter personal ale acestora, necesar cunoasterii populatiei, miscarii acesteia si comunicarii de date, in interesul cetatenilor, al statului si al institutiilor publice. 
  (2) Evidenta cetatenilor romani se tine dupa principiul locului de domiciliu al acestora, de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date**), impreuna cu serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, in Registrul national de evidenta a persoanelor din cadrul Sistemului national informatic de evidenta a populatiei. 
  (3) Pentru cetatenii romani care au domiciliul in strainatate, evidenta acestora se tine dupa principiul ultimului domiciliu avut in tara si dupa resedinta declarata in Romania. 
  ---------- 
  **) Potrivit art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1.367/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date se infiinteaza prin comasarea prin fuziune a Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor si a Centrului National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, care se desfiinteaza. 

  Art. 3 
  Sistemul national informatic de evidenta a populatiei, denumit in continuare S.N.I.E.P., este administrat de catre Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, denumita in continuare D.E.P.A.B.D., si reprezinta ansamblul activitatilor desfasurate cu mijloace informatice pentru tinerea evidentei persoanelor, producerea, emiterea si evidenta documentelor de stare civila, a cartilor de identitate, a cartilor de alegator si a altor documente necesare persoanei in relatiile cu statul. 

  Art. 4 
  Registrul national de evidenta a persoanelor, denumit in continuare R.N.E.P., este componenta principala a S.N.I.E.P. si reprezinta ansamblul datelor cu caracter personal ale cetatenilor romani, rezultate in urma procesarii automate, intr-o conceptie unitara, in scopul cunoasterii numarului, structurii si miscarii populatiei pe teritoriul tarii. 

  Art. 5 
  (1) Intocmirea, actualizarea, exploatarea si valorificarea datelor din R.N.E.P. se fac de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin D.E.P.A.B.D., si de catre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor. 
  (2) Administrarea bazelor de date integrate, precum si producerea cartilor de identitate si a cartilor de alegator, in sistem informatizat, se realizeaza de catre D.E.P.A.B.D. 
  (3) Continutul R.N.E.P. se aproba si se modifica prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor. 
  (4) R.N.E.P. functioneaza in sistem deschis, servind ca suport unic pentru furnizarea de date, in conditiile legii, pentru toate sistemele informatice care prelucreaza date nominale privind persoana fizica. 
  (5) Cetatenii romani sunt inregistrati in R.N.E.P. la nastere, pe baza datelor de stare civila din actele de nastere. 

  Art. 6 
  (1) Codul numeric personal, denumit in continuare C.N.P., reprezinta un numar semnificativ ce individualizeaza o persoana fizica si constituie singurul identificator pentru toate sistemele informatice care prelucreaza date cu caracter personal privind persoana fizica. 
  (2) Codurile numerice personale sunt generate si administrate prin mijloace informatice de catre D.E.P.A.B.D., care emite si distribuie anual catre serviciile publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor al municipiului Bucuresti si Departamentul Consular din Ministerul Afacerilor Externe listele continand codurile numerice personale precalculate pentru anul in curs. 
  (3) Fiecarei persoane fizice i se atribuie, incepand de la nastere, un C.N.P. care se inscrie in actele si certificatele de stare civila si se preia in celelalte acte cu caracter oficial, emise pe numele persoanei respective, precum si in R.N.E.P. 
  (4) Atribuirea C.N.P. se face, in tara, de catre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, iar in strainatate, de catre Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, in baza listelor prevazute la alin. (2). 
  (5) Pentru situatii de exceptie, la solicitarea institutiilor publice mentionate la alin. (2), D.E.P.A.B.D. genereaza coduri numerice personale suplimentare, in vederea atribuirii persoanelor fizice, in conditiile prezentei ordonante de urgenta. 
  (6) Gestionarea si verificarea atribuirii C.N.P. revin serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor sub coordonarea D.E.P.A.B.D. 


  Capitolul II - Organizarea, actualizarea, valorificarea si administrarea datelor din R.N.E.P.


  Art. 7 
  Activitatea de evidenta a persoanelor este organizata pe trei niveluri: 
  a) la nivel central, de catre D.E.P.A.B.D.; 
  b) la nivel judetean si al municipiului Bucuresti, de catre serviciile publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, respectiv al municipiului Bucuresti; 
  c) la nivel local si al sectoarelor municipiului Bucuresti, de catre serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor. 

  Art. 8 
  Incepand cu data de 1 iulie 2010, componentele informatice ale R.N.E.P. se organizeaza pe un singur nivel, nivelul central. Incepand cu aceasta data, serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor vor efectua activitatile de actualizare si verificare direct pe componenta informatica constituita la nivel central. 

  Art. 9 
  (1) Actualizarea datelor din R.N.E.P. se realizeaza de D.E.P.A.B.D. si de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, pe baza documentelor prezentate de persoana interesata sau comunicate de autoritati, potrivit atributiilor ce le revin, in situatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta. 
  (2) Autoritatile prevazute la alin. (1) sunt: 
  a) Ministerul Afacerilor Externe, pentru evenimentele de stare civila intervenite in strainatate; 
  b) Ministerul Justitiei, pentru cei care dobandesc sau pierd cetatenia romana; 
  c) instantele judecatoresti, pentru persoanele care au pierdut drepturile electorale, pentru modificari intervenite ca urmare a divortului si pentru cei supusi interdictiei de a parasi o localitate sau de a se afla intr-o localitate, in temeiul hotararilor judecatoresti care au ramas definitive si irevocabile; 
  d) Directia generala de pasapoarte, pentru cei care dobandesc sau detin statutul de cetatean roman cu domiciliul in strainatate. 

  Art. 10 
  (1) Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice sunt protejate de legea speciala si nu pot fi prelucrate decat in conditiile prevazute de aceasta. 
  (2) Beneficiarii datelor cu caracter personal, comunicate din R.N.E.P., sunt obligati sa utilizeze datele numai pentru destinatia stabilita si sa asigure protectia acestora, in conditiile legii. 

  Art. 11 
  (1) Furnizarea datelor cu caracter personal din R.N.E.P., la cererea persoanelor fizice si juridice, se face cu plata, in conditiile stabilite de lege. 
  (2) Comunicarea unor date din R.N.E.P. in cadrul unor actiuni de interes public si achitarea taxelor corespunzatoare se fac pe baza de protocol incheiat intre Ministerul Administratiei si Internelor, prin D.E.P.A.B.D., si beneficiar. 
  (3) Pentru actiuni de interes public care necesita comunicarea unui volum mare de date cu caracter personal, in vederea indeplinirii unor obligatii legale ce revin Ministerului Administratiei si Internelor, furnizarea datelor din R.N.E.P. se face de catre D.E.P.A.B.D. si structurile sale teritoriale. 
  (4) Furnizarea datelor cu caracter personal prevazute la alin. (3) se face in conditiile stabilite de lege, pe baza de protocol incheiat intre Ministerul Administratiei si Internelor, prin D.E.P.A.B.D., si beneficiar. 
  (5) Protocoalele prevazute la alin. (2) si (4) contin in mod obligatoriu destinatia datelor, volumul si structura acestora, suportul pe care se livreaza si masurile de protectie si securitate a datelor prevazute de lege. 
  (6) Se excepteaza de la plata taxelor prevazute de lege verificarile in R.N.E.P. sau, dupa caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate, in scopul exercitarii atributiilor legale, de catre: 
  a) institutiile publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice, securitatii nationale si justitiei; 
  b) institutiile publice cu atributii in domeniul realizarii creantelor bugetare prin modalitatile de executare silita prevazute de lege; 
  c) casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii; 
  d) Ministerul Sanatatii, autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti; 
  e) Ministerul Finantelor Publice si structurile subordonate acestuia, in scopul urmaririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice; 
  f) institutiile cu atributii in domeniul protectiei drepturilor copilului si al asistentei si ocrotirii sociale a batranilor; 
  g) alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege. 


  Capitolul III - Actele de identitate


  Art. 12 
  (1) Actul de identitate este documentul care se elibereaza, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, cetateanului roman si care face dovada identitatii, a adresei de domiciliu si, dupa caz, a adresei de resedinta titularului acestuia. Acest document se elibereaza incepand cu varsta de 14 ani. 
  (2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin act de identitate se intelege cartea de identitate, precum si cartea de identitate provizorie si buletinul de identitate, aflat in termen de valabilitate. 
  (3) Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, prin act de identitate se intelege si cartea electronica de identitate. 
  (4) Buletinele de identitate, eliberate in conditiile legii, raman valabile pana la preschimbarea lor in totalitate. 

  Art. 13 
  Dovada identitatii si a cetateniei romane in cazul minorului caruia nu i s-a eliberat primul act de identitate se face cu certificatul de nastere al acestuia, iar dovada adresei de domiciliu se face cu actul de identitate al parintelui la care locuieste statornic sau cu actul de identitate al reprezentantului sau legal, precum si cu unul dintre documentele prevazute la art. 28. 

  Art. 14 
  (1) Actul de identitate se elibereaza de catre serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor de la locul de domiciliu sau resedinta a persoanei fizice, pe baza cererii scrise a acesteia sau, in cazul persoanei fizice puse sub interdictie, a reprezentantului sau legal. 
  (2) Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, insotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenta sociala sau de persoana careia i-a fost incredintat in plasament. 
  (3) Cererea pentru eliberarea actului de identitate reprezinta formularul-tip pe care cetatenii romani il completeaza pentru obtinerea unui act de identitate si care contine informatiile cu caracter personal stabilite de lege pentru constituirea si actualizarea R.N.E.P. 
  (4) Cererea pentru eliberarea actului de identitate se semneaza in prezenta lucratorului serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor si trebuie sa fie insotita de documentele care fac, potrivit legii, dovada numelui de familie si a prenumelui, a datei de nastere, a starii civile, a cetateniei romane, a adresei de domiciliu si, dupa caz, a adresei de resedinta. 
  (5) In cazul pierderii, furtului, distrugerii sau al deteriorarii actelor de identitate, solicitantii vor prezenta un alt document oficial, cu fotografie de data recenta, pentru certificarea identitatii. Pentru persoana care nu detine astfel de documente ori in situatia in care se constata diferente intre fizionomia solicitantului si documentele prezentate sau informatiile din R.N.E.P., se solicita verificarea identitatii de catre structura teritoriala a politiei. 
  (6) In situatia cetatenilor romani care au domiciliul in Romania si se afla temporar in strainatate, eliberarea cartii de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe baza de procura speciala, autentificata la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei din tara respectiva. 
  (7) Cetatenii romani aflati in strainatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate impreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romaniei din statul respectiv. 
  (8) Termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de pana la 30 de zile, acesta putand fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor. 
  (9) Pentru testarea si urmarirea functionarii aplicatiilor informatice, pentru solutionarea unor cazuri deosebite, precum si pentru sprijinirea structurilor cu atributii in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale, in activitatea specifica, actele de identitate se elibereaza si de catre D.E.P.A.B.D., de catre serviciile publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, respectiv al municipiului Bucuresti. 

  Art. 15 
  (1) In termen de 15 zile de la implinirea varstei de 14 ani, minorul are obligatia sa solicite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor eliberarea actului de identitate, prezentand, dupa caz, documentele mentionate la art. 14 alin. (3) si (4). 
  (2) Eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe baza de procura speciala. 

  Art. 16 
  (1) Minorilor care la implinirea varstei de 14 ani se gasesc internati, in conditiile legii, in centre specializate aflate sub autoritatea serviciilor publice de asistenta sociala li se elibereaza acte de identitate prin grija acestor servicii de catre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor din raza teritoriala de competenta. 
  (2) In situatia in care parintii celor prevazuti la alin. (1) nu sunt cunoscuti sau nu pot fi identificati, la rubrica �Domiciliu� se inscrie adresa centrului respectiv. 

  Art. 17 
  (1) Cartea de identitate se elibereaza dupa cum urmeaza: 
  a) prima carte de identitate se elibereaza la implinirea varstei de 14 ani; 
  b) pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 14�18 ani, termenul de valabilitate a cartii de identitate este de 4 ani; 
  c) pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 18�25 ani, termenul de valabilitate a cartii de identitate este de 7 ani; 
  d) cartile de identitate eliberate dupa implinirea varstei de 25 de ani au termen de valabilitate de 10 ani. 
  (2) Dupa implinirea varstei de 55 de ani, cartea de identitate se elibereaza cu termen de valabilitate permanent. 

  Art. 18 
  (1) Orice modificari, adaugari sau mentiuni, altele decat cele prevazute de lege, inscrise in actul de identitate sunt interzise si atrag nulitatea acestuia. 
  (2) In situatiile prevazute la alin. (1), nulitatea se constata de catre lucratorii de politie sau de catre lucratorii serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, dupa caz. 
  (3) Politistul care constata una dintre situatiile prevazute la alin. (1) este obligat sa retina actul de identitate si sa il depuna la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidenta a persoanelor, in termen de 24 de ore, cu proces-verbal din care sa rezulte imprejurarile si motivul retinerii. 

  Art. 19 
  (1) Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor elibereaza o noua carte de identitate in urmatoarele cazuri: 
  a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmeaza a fi preschimbat; 
  b) daca s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele parintilor, data ori locul nasterii; 
  c) in cazul schimbarii domiciliului; 
  d) in cazul schimbarii denumirii sau a rangului localitatilor si strazilor, al renumerotarii imobilelor sau rearondarii acestora, al infiintarii localitatilor sau strazilor; 
  e) in cazul atribuirii unui nou C.N.P.; 
  f) in cazul deteriorarii actului de identitate; 
  g) in cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate; 
  h) cand fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului; 
  i) in cazul schimbarii sexului; 
  j) in cazul anularii; 
  k) pentru preschimbarea buletinelor de identitate. 
  (2) In termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situatiile prevazute la alin. (1) lit. b)�j), titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat sa solicite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor eliberarea unei noi carti de identitate, prezentand documentele prevazute la art. 14 alin. (3), (4) sau (5). 
  (3) Cu cel mult 180 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai putin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligatia sa solicite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor eliberarea unei noi carti de identitate, prezentand documentele prevazute la art. 14 alin. (3), (4) sau (5). 

  Art. 20 
  (1) Cartea de identitate provizorie se elibereaza in urmatoarele cazuri: 
  a) cand persoana fizica nu poseda toate documentele necesare pentru eliberarea cartii de identitate; 
  b) in cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, care locuiesc temporar in Romania. 
  (2) Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileste de serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor si nu poate fi mai mic de 30 de zile sau mai mare de un an. 

  Art. 21 
  Pe actul de identitate se fac mentiuni numai de lucratorii serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor si in situatiile prevazute de art. 14 alin. (9), de lucratorii D.E.P.A.B.D., referitoare la stabilirea resedintei. 

  Art. 22 
  (1) Actul de identitate al persoanei fizice retinute, arestate preventiv sau care executa pedeapsa inchisorii se pastreaza de catre administratia aresturilor ori a penitenciarelor si se restituie la punerea in libertate a titularului acestuia. 
  (2) Actul de identitate al persoanei fizice internate in institutii de reeducare si de protectie sociala se pastreaza pe durata internarii de catre administratia acestor institutii. 
  (3) Cererea de eliberare a actului de identitate pentru persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) si 
  (2) se primeste si se solutioneaza de catre serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor in a carui raza administrativ-teritoriala functioneaza institutiile respective. 

  Art. 23 
  (1) Titularii actelor de identitate, precum si autoritatile publice prevazute la art. 22 sunt obligati sa ia masuri pentru a evita deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul acestora. 
  (2) Furtul actului de identitate trebuie reclamat de catre persoanele fizice si autoritatile publice mentionate in alin. (1) la unitatea de politie pe raza careia s-a produs, in termen de 24 de ore de la constatare, iar pierderea sau distrugerea documentului, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor de la locul de domiciliu sau resedinta. 
  (3) Actele de identitate declarate pierdute, distruse sau furate sunt nule de drept. 

  Art. 24 
  (1) Persoana care a gasit un act de identitate, indiferent cine este titularul acestuia, este obligata sa il depuna ori sa il trimita, in 24 de ore, la cea mai apropiata unitate de politie sau la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidenta a persoanelor. 
  (2) Actul de identitate declarat pierdut sau furat, care a fost ulterior gasit de titular, trebuie predat in termen de 48 de ore la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor unde a fost declarat evenimentul. 

  Art. 25 
  (1) Actul de identitate al unei persoane fizice nu poate fi retinut in afara cazurilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta. 
  (2) Este interzisa darea, primirea sau solicitarea actului de identitate drept garantie pentru prestarea unor servicii, pentru incredintarea unor bunuri si valori, pentru plata datoriilor sau in alte scopuri, de catre persoanele neautorizate. 


  Capitolul IV - Domiciliul si resedinta


  Art. 26 
  (1) Cetatenii romani au dreptul sa isi stabileasca sau sa isi schimbe, in mod liber, domiciliul ori resedinta, cu exceptia cazurilor expres prevazute de lege. 
  (2) Cetatenii romani nu pot avea in acelasi timp decat un singur domiciliu si/sau o singura resedinta. In cazul in care acestia detin mai multe locuinte, isi pot stabili domiciliul sau resedinta in oricare dintre ele. 

  Art. 27 
  (1) Domiciliul persoanei fizice este acolo unde aceasta declara ca are locuinta principala*). 
  (2) Domiciliul minorului este la parintii sai sau la acela dintre parinti la care el locuieste statornic ori, dupa caz, la reprezentantul sau legal sau la persoana fizica ori juridica la care este incredintat in plasament. 
  (3) Dispozitiile alin. (2) se aplica si in cazul persoanei fizice puse sub interdictie. 
  -------------- 
  *) Art. 27 alin. (1) intra in vigoare la 1 octombrie 2011, data intrarii in vigoare a Legii nr. 71/2011. 

  Art. 28 
  (1) Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul dintre urmatoarele documente: 
  a) acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, privind titlul locativ; 
  b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire in spatiu, insotita de unul dintre documentele prevazute la lit. a); 
  c) declaratia pe propria raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil, faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la lit. a) si b); pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali; 
  d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul agricol. 
  (2) Serviciul public comunitar de evidenta a persoanei pe raza caruia se afla ultimul domiciliu inscris in actul de identitate al solicitantului este obligat sa comunice la cererea cetatenilor romani, in termen de doua zile lucratoare, datele referitoare la domiciliile avute in Romania de catre persoana respectiva si orice mentiune privind starea civila, aflate in evidenta acestuia, incepand cu data de 1 ianuarie 2000. 
  (3) Pentru datele mentionate la alin. (2), referitoare la perioada anterioara anului 2000, termenul de comunicare este de maximum 20 de zile. 

  Art. 29 
  Declaratia de primire in spatiu a gazduitorului poate fi data in fata lucratorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, a politistului de siguranta publica, a notarului public ori a functionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al Romaniei. 

  Art. 30 
  Resedinta este acolo unde persoana fizica declara ca are locuinta secundara, alta decat cea de domiciliu**). 
  -------- 
  **) Art. 30 intra in vigoare la 1 octombrie 2011, data intrarii in vigoare a Legii nr. 71/2011. 

  Art. 31 
  (1) Resedinta se inscrie in actul de identitate la cererea persoanei fizice care locuieste mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinta secundara. 
  (2) Mentiunea de stabilire a resedintei se acorda pentru perioada solicitata, dar nu mai mare de un an, si are valabilitate pe timpul cat persoana locuieste in mod efectiv la adresa declarata ca resedinta. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita inscrierea unei noi mentiuni de stabilire a resedintei. 

  Art. 32 
  (1) Pentru inscrierea resedintei solicitantul va completa cererea pentru stabilirea resedintei, pe care o va depune impreuna cu actul sau de identitate si cu unul dintre documentele prevazute la art. 28. 
  (2) Se excepteaza de la obligatia prevazuta la alin. (1): 
  a) persoana care locuieste la o alta adresa decat cea de domiciliu, in interesul serviciului sau in scop turistic; 
  b) persoana internata intr-o unitate sanitara/medicala. 

  Art. 33 
  Mentiunea privind resedinta se completeaza pe un autocolant-tip care se aplica pe versoul actului de identitate. 

  Art. 34 
  (1) Persoanelor fizice care nu poseda act de identitate si sunt internate sau primite spre ingrijire ori gazduire in unitati de ocrotire si de protectie sociala, in scoli de reeducare sau in alte institutii li se pot elibera acte de identitate in care se inscrie domiciliul sau resedinta la adresa institutiei respective. 
  (2) In situatia in care, din motive obiective, nu poate fi stabilita identitatea persoanelor fizice prevazute la alin. (1), institutiile respective sunt obligate sa anunte imediat unitatea de politie pe raza careia isi desfasoara activitatea, care colaboreaza cu serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor in vederea stabilirii identitatii lor. 

  Art. 35 
  (1) In cazul in care mentiunea din actul de identitate privind stabilirea domiciliului sau a resedintei s-a efectuat in baza unui document care ulterior a fost anulat, s-a constatat ca era nul, fals ori falsificat, aceasta mentiune este nula de drept. 
  (2) In situatia prevazuta la alin. (1), autoritatea care a constatat nulitatea mentiunii comunica serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor situatia intervenita. 
  (3) Nulitatea mentiunii poate fi constatata de instanta de judecata, din oficiu ori ca urmare a sesizarii D.E.P.A.B.D., a serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor ori a persoanelor interesate. 

  Art. 36 
  Persoana care gazduieste o alta persoana, in mod neintrerupt, pe o perioada mai mare de 30 de zile, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a), are obligatia de a anunta politia sau serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor de la locul unde este situat imobilul. 

  Art. 37 
  (1) Evidenta locatarilor prin cartea de imobil se tine in urmatoarele categorii de imobile care dispun de mai multe unitati locative, astfel cum acestea sunt definite de Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
  a) destinate cazarii in comun; 
  b) care servesc total sau partial ca locuinta. 
  (2) Dispozitiile alin. (1) nu sunt aplicabile locatarilor imobilelor situate in incinta unitatilor militare, a sediilor misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare sau locuintelor destinate exclusiv personalului acestora, precum si, dupa caz, membrilor familiilor si persoanelor aflate in ingrijirea acestora. 

  Art. 38 
  (1) Organizarea activitatii de tinere a evidentei locatarilor prin cartea de imobil revine Ministerului Administratiei si Internelor, prin unitatile de politie. 
  (2) Cartea de imobil se intocmeste si se actualizeaza de catre persoana anume desemnata, cu acordul acesteia, de catre proprietarul imobilului sau de asociatia de proprietari; in cazul asociatiei de proprietari, responsabilul cartii de imobil este, de regula, administratorul sau un membru al comitetului executiv al asociatiei. 
  (3) Pastrarea, actualizarea si utilizarea datelor din cartea de imobil de catre persoana desemnata in acest sens, conform alin. (2), se fac cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare. 
  (4) Responsabilul cartii de imobil are obligatia sa inscrie, pe baza actului de identitate, persoanele care domiciliaza sau au resedinta in imobilul respectiv si sa o prezinte, la cerere, politistilor sau lucratorilor serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor. 
  (5) Cartea de imobil se intocmeste intr-un singur exemplar, care se pastreaza la responsabilul cartii de imobil. 

  Art. 39 
  (1) Persoanele care isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta sunt obligate sa ceara inscrierea in cartea de imobil la noua locuinta in termen de 15 zile de la mutare. 
  (2) Persoanele care locuiesc in imobil sunt obligate sa prezinte actul de identitate responsabilului cartii de imobil, la solicitarea acestuia, pentru actualizarea cartii de imobil. 

  Art. 40 
  La hoteluri si in alte locuri de cazare in comun, inscrierea in cartea de imobil se face la sosire, prin grija proprietarului sau a administratorului acestora, dupa caz. 

  Art. 41 
  (1) In cazul in care, in conditiile legii, se schimba denumirea unor unitati administrativ-teritoriale sau se aproba reorganizarea ori trecerea in alt rang a unei unitati administrativteritoriale, precum si in situatia in care se schimba denumirea strazilor sau se renumeroteaza imobilele, cheltuielile pentru schimbarea cartii de identitate si a celorlalte documente prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se suporta din bugetele unitatilor administrativ-teritoriale respective. 
  (2) Pentru eliberarea actelor de identitate persoanelor retinute sau arestate care nu poseda asemenea documente si care nu dispun de mijloace financiare, precum si persoanelor cu handicap si celor fara venituri, seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor poate acorda scutire de la plata cheltuielilor de producere si eliberare a actelor de identitate. 
  (3) Se excepteaza de la plata cheltuielilor de producere si eliberare a actelor de identitate persoanele care sunt victime ale calamitatilor naturale, incendiilor sau ale altor dezastre si care declara pe propria raspundere, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor in a carui raza teritoriala domiciliaza ori isi au resedinta, faptul ca actul de identitate a fost pierdut, distrus sau deteriorat ca urmare a producerii unei astfel de situatii. 


  Capitolul V - Sanctiuni


  Art. 42 
  Incalcarea dispozitiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta atrage, dupa caz, raspunderea civila, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala a persoanelor vinovate. 

  Art. 43 
  Constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza: 
  a) nerespectarea dispozitiilor art. 16 alin. (1), art. 23 alin. (1), art. 24 si art. 38 alin. (4), cu amenda de la 25 lei la 50 lei; 
  b) nerespectarea dispozitiilor art. 15 alin. (1), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (2) si (3), art. 39 si 40, cu amenda de la 40 lei la 80 lei; 
  c) nerespectarea dispozitiilor art. 25 si 36, cu amenda de la 75 lei la 150 lei. 

  Art. 44 
  Constatarea contraventiilor prevazute la art. 43 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane imputernicite din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor si de catre politisti. 

  Art. 45 
  Contraventiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. 


  Capitolul VI - Dispozitii finale


  Art. 46 
  Evidenta manuala a cetatenilor romani constituita pentru perioada 15 iulie 1949 � 1 iulie 2000, pe baza de fise si registre, aflata in conservare la D.E.P.A.B.D., se exploateaza si se utilizeaza in continuare pentru furnizarea unor date, la solicitarea persoanelor fizice si juridice, precum si a institutiilor interesate, in conditiile legii. 

  Art. 47 
  (1) Formularele-tip utilizate de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor se completeaza olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu exceptia rubricii destinate semnaturii, care trebuie completata numai olograf de catre solicitantul actului de identitate. 
  (2) In cazul in care semnarea cererii de catre solicitant nu este posibila, se face mentiune despre aceasta in cerere de catre lucratorul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor care primeste cererea. 

  Art. 48 
  Forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil se stabilesc de Ministerul Administratiei si Internelor, la propunerea D.E.P.A.B.D., si se aproba prin hotarare a Guvernului. 

  Art. 49 
  Procedura de preschimbare esalonata a buletinelor de identitate aflate in termen de valabilitate se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor. 

  Art. 50 
  (1) In scopul asigurarii resurselor financiare pentru materialele necesare producerii documentelor prevazute la art. 3, Ministerul Administratiei si Internelor prevede sumele necesare, anual, in mod distinct, in bugetul de venituri si cheltuieli al D.E.P.A.B.D. 
  (2) In scopul asigurarii resurselor financiare necesare achizitionarii echipamentelor de calcul si programelor software licentiate, utilizate pentru producerea cartilor de identitate si a cartilor de alegator, precum si pentru incheierea si derularea contractelor de service la aceste echipamente, Ministerul Administratiei si Internelor prevede sumele necesare, anual, in mod distinct, in bugetul de venituri si cheltuieli al D.E.P.A.B.D. 
  (3) Dotarea D.E.P.A.B.D. cu materialele necesare indeplinirii atributiilor legale se realizeaza, prin grija Ministerului Administratiei si Internelor, din productia interna si din import. 

  Art. 51 
  (1) D.E.P.A.B.D., prin intermediul structurilor sale teritoriale, comunica directiilor judetene de statistica sau, dupa caz, Directiei regionale de statistica a municipiului Bucuresti datele necesare pentru statistica demografica, referitoare la persoanele fizice care isi schimba domiciliul ori resedinta dintr-o unitate sau subunitate administrativ-teritoriala in alta. 
  (2) Schimbarile intervenite in denumirea unor unitati administrativ-teritoriale, precum si situatiile de reorganizare sau de trecere in alt rang a unei unitati administrativ-teritoriale sunt comunicate D.E.P.A.B.D. de catre structura de specialitate din cadrul Institutului National de Statistica. 
  (3) Schimbarile prevazute la alin. (1) si (2) se comunica in sistem informatic, periodicitatea si circuitul lor fiind stabilite de Ministerul Administratiei si Internelor de comun acord cu Institutul National de Statistica. 
  (4) Infiintarea, desfiintarea sau schimbarea denumirii strazilor, facuta in conditiile legii, este comunicata birourilor judetene de administrare a bazelor de date privind evidenta persoanelor sau, dupa caz, Serviciului de administrare a bazelor de date privind evidenta persoanelor Bucuresti, de catre consiliile locale, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti. 
  (5) Datele prevazute la alin. (4) se comunica in scris, anexandu-se copia hotararii prin care s-a infiintat, s-a desfiintat sau s-a schimbat denumirea strazilor. 

  Art. 52 
  Ministerul Administratiei si Internelor elaboreaza, in termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonante de urgenta, norme metodologice de aplicare unitara a prevederilor acesteia, care se aproba prin hotarare a Guvernului*). 
  ------------------- 
  *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 851 din 17 octombrie 2006. 

  Art. 53 
  In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Guvernul adopta, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, normele metodologice pentru comunicarea datelor, care sa asigure actualizarea R.N.E.P. 

  Art. 54 
  Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare. 
© 2018 anfscr.eu. All Rights Reserved.
Realizările noastre

· începând cu 1 ianuarie 2012 ANFSCR este membră a Asociaţiei Europene a Funcţionarilor de Stare Civilă (E.V.S.) cu sediul în Olanda;

· Comisia Europeană a admis ANFSCR în      rândul    organizaţiilor profesionale din Europa participante la procesul de elaborare şi punere în aplicare a politicilor  Uniunii Europene (rol consultativ)

· am stabilit relaţii de strânsă colaborare şi sprijin reciproc în desfăşurarea activităţilor specifice cu Asociaţia Italiană a Funcţionarilor de Stare Civilă

· colaborăm, cu rol consultativ, cu Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) în domeniul  proiectelor legislative pentru starea civilă şi evidenţa persoanelor

· am înscris funcțiile de referent/inspector/ consilier de stare civilă în Codul Ocupaţiilor din România;

· am înaintat Comisiei Europene şi EVS propuneri de îmbunătăţire a activităţii de stare civilă în ţările membre ale Asociaţiei Europene care să faciliteze circulaţia cetăţenilor  români

· am înaintat DEPABD şi MAI propuneri de amendare a legislaţiei în domeniul stării civile şi evidenţa persoanelor

· aproximativ 200 de funcţionari printre  care secretari ai unităţilor administrativ-teritoriale, directori şi şefi ai serviciilor publice comunitare locale/judeţene de evidenţă ni s-au alăturat ;

 

Cronologie

2011

Înființare

ANFSCR fost fondată  în 2011 în Iaşi.

2011

2012

Dezvoltare

Anul 2012 a însemnat o intensă campanie de cooptare de membri plină de succes, admiterea Asociației noastre în Asociația Europeană a Funcționarilor de Stare Civilă alături de Italia, Olanda, Belgia, Germania, Austria, Slovenia, Slovacia, Polonia, Scoția, Elveția,precum și admiterea noastră de către Comisia Europeană în rândul organizațiilor profesionale cu caracter consultativ în procesul de elaborare a politicilor europene. 

2013

Recunoaștere

Visul nostru de a scrie o nouă pagină în istoria stării civile din România a devenit realitate în 2013 când Ministerul Muncii ne-a admis cererea și a înscris în C.O.R. ca și ocupații referentul, inspectorul și consilierul de stare civilă.
Tot în 2013 am reușit organizarea unui eveniment istoric pentru starea civilă și ofițerul de stare civilă din România : prima Convenție Națională a specialiștilor de stare civilă. La Convenție au participat 120 de secretari de consilii județene, primari, secretari din primării, funcționari de stare civilă, invitați de onoare fiind dl. Parride Gullini-Președintele Asociației Europene a Funcționarilor de Stare Civilă (EVS) și dl. Franco Stacul-secretar general al Asociației Europene a Funcționarilor de Stare Civilă.

2013

2014

Campanie

Anul 2014 a însemnat o intensă campanie de adunare de semnături pentru petiția de înscriere în C.O.R. a referentului, inspectorului și consilierului de evidență a persoanelor și depunerea documentației la Ministerul Muncii, precum și desfășurarea celei de-a 2a ediții a Convenției Naționale a specialiștilor de stare civilă și evidența persoanelor.
Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

ℹ Despre module cookie